Obchodné podmienky

Miloš Butyka – Sponzia

Puškinova 26, 90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 11692162
DIČ: 1020235568
IČ DPH: SK1020235568

Číslo účtu: IBAN: SK90 0900 0000 0050 3632 1124

Zapísaný v registri: Živnostenský register 108-3097 Okresný úrad Senec

Kontaktné údaje:

Mgr. Monika Butyková
Tel: +421 907 714 296
Email: shop@sponzia.sk

Platné od 13.10.2023

I. Všeobecné ustanovenia

 • Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode sponziashop.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej v zmysle zákona. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami sponziashop.sk  platnými v čase odovzdania svojej objednávky oboznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí.
 • Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zo strany kupujúceho sa riadia právne vzťahy v prípade spotrebiteľa upravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy upravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 • Orgány dohľadu, ktorým činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

II. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim na základe:

 • odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu, alebo telefonickej objednávky.

Za potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim sa považuje e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky„. V potvrdení objednávky predávajúcim sa nachádzajú údaje o špecifikácii objednaného tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene predmetu kúpy (tovaru); v prípade fyzickej osoby meno a adresa kupujúceho, telefónne číslo, údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru na miesto doručenia tovaru kupujúcemu, e-mailovú adresu, prípadne iné údaje. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, oznamuje predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny uvádzané na stránke sponziashop.sk sú konečné, vrátane DPH. Ceny sú platné odo dňa pridania tovaru do ponuky a platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v autorizácii objednávky. Právo na odstúpenie od zmluvy pri zmene ceny objednaného tovaru má aj kupujúci.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu troma spôsobmi:

 • Pri prevzatí tovaru: kupujúci zaplatí celkovú sumu objednávky v momente prevzatia tovaru z rúk doručovateľa (zamestnanca pošty alebo kuriéra), na pošte, v pobočkách Packety alebo rozvozcovi poverenému firmou Miloš Butyka-Sponzia.
 • Bankovým prevodom: kupujúci zaplatí celkovú sumu objednávky pred expedíciou objednávky bankovým prevodom na náš účet. V autorizácii objednávky zašleme kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol. Po prijatí správnej čiastky pod správnym variabilným číslom kupujúci obdrží e-mailom informáciu o prijatí finančných prostriedkov na náš účet a následne tovar expedujeme. Neuhrádzajte tovar hneď, ale len na základe potvrdzujúceho e-mailu, v ktorom budú uvedené údaje o bankovom účte a variabilnom symbole (číslo objednávky alebo číslo faktúry).
 • Platba kartou: objednávku môže kupujúci uhradiť aj cez službu GP webpay prostredníctvom bezpečnej platobnej brány našej spracovateľskej banky (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Pri potvrdení objednávky bude kupujúci presmerovaný do platobného portálu banky, kde po vyplnení požadovaných údajov uhradí objednávku. Pokiaľ je transakcia bankou autorizovaná, platba prebehne okamžite.

IV. Dodacie podmienky a poštovné

 • Lehota dodania tovaru začína plynúť dňom potvrdenia (autorizácie) objednávky predávajúcim.
 • Pri osobnom odbere je tovar pripravený na prevzatie kupujúcim v uvedených výdajných miestach štandardne do 24hod. v pracovných dňoch.
 • Tovar bude na odbernom mieste pre kupujúceho uložený 7 pracovných dní od e-mailovej alebo sms výzvy na prevzatie. Po tejto dobe kupujúci dostane informáciu o uplynutí termínu na vyzdvihnutie. Predĺženie termínu vyzdvihnutia tovaru je možné po dohode s kupujúcim.
 • Expedícia tovaru kuriérskou službou je realizovaná zvyčajne do 1-2 pracovných dní. Ak si kupujúci vybral možnosť platby prevodom na účet, tovar bude odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho a tým sa dodacia lehota môže predĺžiť. V prípade tovaru, ktorého dostupnosť je obmedzená alebo sa nenachádza na sklade, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o predĺžení lehoty dodania tovaru, o predpokladanom termíne jeho dodania a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. V ojedinelých prípadoch ak došlo vinou výrobcu (dodávateľa) k zlyhaniu, alebo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť.
 • Uvedené dodacie lehoty platia pre objednávky do 10:00 hod. Objednávky vykonané po 10:00 budú spracované na ďalší pracovný deň do 12:00 hod.

Ceny poštovného:

 • Dobierka: 2 €
 • Kuriérska služba 123kuriér na adresu kupujúceho: 4€       
 • Kuriérska služba GLS na adresu kupujúceho: 6€ 
 • Packeta (zásielkovňa) – nákup do 5kg – 3,30€   (pripravujeme)  
 • Kuriérska služba 123kuriér na adresu kupujúceho pri nákupe tovaru nad 80€: ZDARMA
 • Kuriérska služba GLS na adresu kupujúceho pri nákupe tovaru nad 80€: 2€                
 • Osobný odber na uvedených výdajných miestach –  ZDARMA
 • Kuriérska služba GLS na adresu kupujúceho do zahraničia: 15€ s podmienkou hmotnostného limitu objednávky do 30,5kg

Výdajné miesta pri osobnom odbere:

 • Mierová 68, Bratislava
 • Námestie padlých hrdinov 4, Ivanka pri Dunaji
 • Námestie 1.mája 25, Senec

V. Ochrana osobných údajov

 • Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Všetky poskytnuté osobné údaje o kupujúcom sú spracovávané len pre potreby evidencie a doručenia tovaru a predávajúci ich neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou adresy doručovateľskej službe a telefonického kontaktu v prípade doručenia tovaru kuriérom.
 • Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

VI. Reklamačný poriadok

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Reklamácia sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov.

 • Reklamácia sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, ktoré boli spôsobené kupujúcim; vady, ktoré vznikli nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, opotrebením, poškodením ohňom či vodou a iných závad, za ktoré nesie zodpovednosť kupujúci. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobeného prepravcom (Packeta alebo kuriér), vtedy sa reklamácia uplatňuje u prepravcu.
 • Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný predložiť kópiu faktúry, kópiu dokladu o zaplatení, stručný popis závady a spolu s tovarom a týmito dokladmi tovar posiela na adresu firmy. Pred odoslaním tovaru je kupujúci povinný e-mailom alebo telefonicky informovať predávajúceho, že chce tovar reklamovať a že balík spätne odosiela.
 • O rozhodnutí uznania/neuznania reklamácie bude kupujúci informovaný najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie eshopom, reklamáciu je treba poslať na email uvedený na stránke eshopu, shop@sponzia.sk Reklamáciu predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 • Pri kúpe tovaru alebo služieb formou Zásielkového predaja, má Kupujúci právo písomne odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.
 • Právo na odstúpenie od Zmluvy podľa Podmienok má v súlade so Zákonom len Kupujúci, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou poštou na adresu Puškinova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji , alebo na emailovej adrese shop@sponzia.sk , kupujúci na účel oznámenia o odstúpení od zmluvy môže využiť Odstúpenie od zmluvy – formulár.
 • Kupujúci je povinný v zmysle Zákona vrátiť Predávajúcemu tovar funkčný a nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom balení, kompletný, vrátane príslušenstva a dokumentácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Kupujúceho musí byť zachovaná. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za plnenia, ktoré Predávajúci poskytol Kupujúcemu do momentu odstúpenia, ak Kupujúci súhlasil so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Okrem uvedeného sú Predávajúci a Kupujúci povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali.
 • Kupujúci je povinný tovar vrátiť v originálnom balení. Ak je tovar odbalený z ochranného celofánu alebo jeho obal je znehodnotený, škoda bude zohľadnená do vrátenej sumy , ktorej spodná hranica predstavuje 80% z pôvodnej ceny výrobku, podľa vyhodnotenia predávajúceho.
 • V prípade neprevzatia tovaru, ktorý bol určený na osobný odber, neprevzatia tovaru doručovaného kuriérom, poštou alebo stornovania tovaru, ktorý je v čase oznámenia o zrušení objednávky na doručovaní, bude zákazníkovi fakturovaná suma za poštovné vo výške poštovného platného v deň objednávky.
 • Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci musí písomne informovať predávajúceho a to na email uvedený na stránke eshopu.

Alternatívne riešenie sporov (mimosúdne): 


1. V prípade nespokojnosti s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom, alebo našimi službami, môžete nám napísať email na shop@sponzia.sk.
2. Ak sme reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti, alebo sme porušili Vaše práva, alebo neodpovedali do 30 dní od jej odoslania, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať sťažnosť prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.
5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia 

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú kuriérom alebo za poškodenie tovaru spôsobené doručovacou, resp. kuriérskou službou. Vtedy sa reklamácia uplatňuje priamo u pracovníka kuriérskej služby alebo na pošte. Odoslaním elektronickej alebo telefonickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, ktoré boli platné v deň odoslania tejto objednávky.

Späť hore